Obvodniy channel

  • Screenplay: Alexey Uchitel
  • Directed by: Alexey Uchitel
  • Cast: Viktor Krivulin, Aleksandr Gornon
  • Country: USSR
  • Year: 1990
  • Genre: documentary
  • Runtime: 47

Synopsis